Skip links

Dofinansowanie dla żłobków

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-338/19 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektu:

  1.  Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
  2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
  3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, obejmujące:
  4. sprawowanie opieki przez nianię,
  5. sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
  6. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/444