Skip links

prezentujemy

nasze doświadczenie

Biznes

Rozwój działalności gospodarczej

Doświadczeni przedsiębiorcy chętnie korzystają z naszych usług. Dzięki naszemu wsparciu mogą oni pozyskać środki na nowe inwestycje bądź zakup urządzeń. Służymy im naszą wiedzą od momentu pomysłu, poprzez pozyskanie środków, aż po ich końcowe rozliczenie.

Aleksander był jednym z naszych pierwszych klientów. W 2008 roku wspólnie pozyskaliśmy środki na budowę zakładu cukierniczego, następnie na jego wyposażenie, a później na zakup maszyn do produkcji lodów. Nie poprzestaliśmy na tym i pozyskaliśmy środki na adaptację budynku na cukiernię i jej wyposażenie. Pan Wiesław od kilkudziesięciu lat działa w branży motoryzacyjnej. Rozpoczęliśmy współpracę od budowy blacharni, a później realizowaliśmy kolejne inwestycje, poszerzając działalność o kolejne branże. Olek rozbudował swój sklep gastronomiczny o kolejne pomieszczenia oraz wdrożył oprogramowanie B2B. Później zamarzył o showroomie, więc sięgnęliśmy po kolejną dotację, dzięki czemu prezentuje swoje produkty w nowoczesnej formie.

Zakładanie działalności gospodarczej

W swojej działalności wspieramy także młodych przedsiębiorców. Realizujemy projekty polegające na udzieleniu dotacji na założenie działalności gospodarczej, ale również wspieramy ich finansowo i doradczo przez pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania na rynku.

Michał otworzył studio nagrań, Maria handluje sprzętem sportowym, Małgorzata prowadzi agencję brandigową, a Oskar realizuje inwestycje budowlane w całej Polsce. To tylko niektóre przykłady młodych przedsiębiorców, którym powiodło się z naszą pomocą.

Edukacja

Żłobki

Nasze projekty przyczyniły się do powstania nowych miejsc w żłobkach, co umożliwiło poprawę dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, a ich rodzicom – powrót na rynek pracy. Pozyskaliśmy środki na prace adaptacyjne, wyposażenie żłobków, a także zapewniliśmy finansowanie opieki nad dziećmi.

Przedszkola

Poprzez utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego nastąpił wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Zapewniliśmy dzieciom dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne. Pozwoliło to na pogodzenie życia prywatnego i zawodowego ich rodzicom.

Nauczyciele podnieśli swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe dzięki ukończeniu szkoleń i studiów podyplomowych.

Budynki przedszkoli zostały też wyremontowane oraz wyposażone w meble, pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt do prowadzenia specjalistycznych terapii.

Szkoły podstawowe

Przyczyniliśmy się także do powstania pracowni przedmiotowych oraz zakupu sprzętu IT w szkołach podstawowych, co spowodowało poprawę jakości oraz warunków nauczania. W wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i specjalistycznych) nastąpiło zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów. Również nauczyciele uzyskali wsparcie w naszych projektach, przez co nabyli nowe kwalifikacje.

Szkoły specjalne skorzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoły zawodowe

Zorganizowaliśmy także praktyki zawodowe polegające na pogłębianiu wiedzy w warunkach pracy i wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego. Uczniowie szkół zawodowych uzyskali dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje. Organizacja kursów kwalifikacyjnych przygotowujących do egzaminów certyfikowanych oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe pomogło im świetnie odnaleźć się na rynku pracy, natomiast wsparcie udzielane nauczycielom w postaci szkoleń i studiów podyplomowych przyczyniło się do nauki nowych zawodów.

Szkolnictwo wyższe

Projekty realizowane na uczelniach ukierunkowane były na realizację szkoleń podnoszących kompetencje kadry w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych – w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia – prowadzenia dydaktyki w języku angielskim oraz zarządzania informacją.

Przyczyniliśmy się także do realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej poprzez rozwój oferty uczelni oraz podniesienie umiejętności słuchaczy. Utworzyliśmy i zrealizowaliśmy programy przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Pomoc społeczna

Staże zawodowe

Dla osób do 30. roku życia, pozostających poza rynkiem pracy, realizowaliśmy szkolenia zawodowe oraz staże zatrudnieniowe. Większość z nich po zakończeniu projektu utrzymała zatrudnienie. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym znalazły wsparcie oraz pracę w Zakładach Aktywności Zawodowej.

Usługi społeczne

Nowatorski w skali europejskiej projekt przewidywał pedagogikę podwórkową o charakterze animacyjnym i profilaktyczno-wychowawczym, kierowaną do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6–16 lat, spędzających czas wolny na podwórku i placu zabaw osiedla mieszkaniowego. Poprzez podjęte działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych w postaci programu profilaktycznego i szkoły mobilnej nastąpił wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Inny z projektów zwiększył dostęp do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie systemu wspierającego proces integracji społecznej: świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych, opiekunów osób starszych, pomoc sąsiedzką, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również przeszkolenie opiekunów.

Wsparciem w ramach projektu objęliśmy osoby po 60. roku życia, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebowały wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, jednak nie wymagały usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Zadbaliśmy również o aktywność osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora. Zapewniliśmy dostęp do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych oraz rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego.

Innowacje

Nasze najnowsze wyzwanie to zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w życiu publicznym. Wyszukujemy potencjalnych innowatorów, docieramy do nich oraz zachęcamy do udziału w projekcie; udzielamy im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, technicznego i finansowego w formie grantu na rozwój innowacji społecznych, a następnie włączamy wypracowane rozwiązania do polityk publicznych.

nasze statystyki

Liczba prawidłowo zrealizowanych projektów

112

Procent skuteczności

95,9%

Liczba beneficjentów ostatecznych

10 158

Kwota pozyskanych środków

82 556 710 zł